VAT w budownictwie

  1. Usługi ciągłe w przepisach VAT

  Data aktualizacji: 2012-04-17

  2. Kiedy należy rozliczać VAT od usługi układania kostki brukowej

  Data aktualizacji: 2012-02-13

  Wykonujemy prace brukarskie (układanie kostki). W związku z tym 20 grudnia 2011 r. wystawiliśmy fakturę z terminem płatności 21 dni. Kiedy należało ją ująć w deklaracji – w grudniu czy w styczniu? więcej »

  3. Kiedy należy rozliczać VAT od usługi układania kostki brukowej

  Data aktualizacji: 2012-01-27

  Wykonujemy prace brukarskie (układanie kostki). W związku z tym 20 grudnia 2011 r. wystawiliśmy fakturę z terminem płatności 21 dni. Kiedy należało ją ująć w deklaracji – w grudniu czy w styczniu? więcej »

  4. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług związanych z utrzymaniem dróg

  Data aktualizacji: 2011-11-18

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy wykonywaniu następujących usług: sypanie dróg solanką, koszenie poboczy dróg, odśnieżanie? więcej »

  5. Kiedy ustalić obowiązek podatkowy od usługi wymiany i montażu grzejników

  Data aktualizacji: 2011-04-06

  Czy dla usług remontowych polegających na wymianie i montażu grzejników obowiązek podatkowy nastąpi tak jak dla usług budowlano-montażowych, czy w dacie wystawienia faktury? więcej »

  6. Jak ustalić datę otrzymania zapłaty za usługę budowlaną na podstawie wyciągu bankowego

  Data aktualizacji: 2011-01-03

  Kiedy rozliczyć fakturę sprzedaży za roboty ogólnobudowlane? W wyciągu bankowym mam datę transakcji: 30.09.2010, a datę księgowania: 1.10.2010. Kiedy powstał obowiązek podatkowy? więcej »

  7. W jaki sposób rozlicza VAT zarządca nieruchomości

  Data aktualizacji: 2010-11-22

  Jednostka organizacyjna (Kościół) powołała jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną (nadaną przez MSWiA), która działa również na podstawie statutu. Nowa jednostka ma za zadanie zarządzać nieruchomościami, które należą do Kościoła (zarząd nieruchomością na zlecenie). Do Kościoła należą nieruchomości (lokale mieszkalne i użytkowe). Jednostka wynajmuje lokale (należące do Kościoła) m.in. pracownikom Kościoła. Za wynajem jednostka otrzymuje czynsz. Na koniec roku cały zysk przekazuje Kościołowi. więcej »

  8. Jak rozliczyć przekazanie materiałów budowlanych i usług na budowę prywatnego domu producenta tych materiałów

  Data aktualizacji: 2010-09-06

  Prowadzę działalność w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych - produkcja betonu, bloczków fundamentowych. Świadczę usługi budowlane własnym sprzętem (budowlane prace ziemne - wykopy). Czy wymienione materiały budowlane i usługi mogę pobrać w ramach przekazania na potrzeby osobiste do budowy domu mieszkalnego? W jaki sposób je wycenić i jaką zastosować stawkę VAT? więcej »

  9. Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy usługach kompleksowych

  Data aktualizacji: 2010-09-06

  Mój problem dotyczy spraw związanych z obowiązkiem podatkowym usług budowlanych i remontowo-budowlanych. Wiem, że przy wykonywaniu tych usług obowiązuje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Firma, w której pracuję, zawiera umowy i wykonuje kompleksowo tego rodzaju usługi. W zakresie tych umów znajduje się także montaż mebli, sprzętu AGD, wywóz gruzu, sprzątanie. W wycenie, w porównaniu z podstawowymi robotami budowlanymi, stanowią one niewielką wartość. Czy moje postępowanie jest prawidłowe, jeżeli całość zostanie potraktowana zgodnie z umową i treścią na fakturach jako usługi budowlane? więcej »

  10. Kiedy wykazać obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych

  Data aktualizacji: 2010-09-06

  Firma świadczy usługi budowlane. Wykonuje je zarówno na rzecz firm, jak i na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Po zakończeniu usługi wystawiane są faktury VAT płatne gotówką bądź przelewem. Faktury płatne gotówką są ewidencjonowane na kasie fiskalnej w dniu wystawienia faktury, a tym samym otrzymania gotówki. Faktury płatne przelewem (co zdarza się zdecydowanie częściej) są ewidencjonowane w dniu otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usługi. Dopiero wówczas do danej faktury VAT zostaje dołączony paragon z kasy fiskalnej (chodzi o nieprowadzących działalności gospodarczej). więcej »

  11. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wykonywaniu robót ziemnych towarzyszących budowie dróg

  Data aktualizacji: 2010-09-06

  Czy roboty ziemne (usypywanie wałów pod budowę dróg koparką i samochodami samowyładowczymi) są usługami budowlanymi, dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny? Czy też obowiązek podatkowy w przypadku takich robót powstaje na zasadach ogólnych? więcej »

  12. Jak rozliczać VAT od użytkowania wieczystego

  Data aktualizacji: 2010-09-06

  Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu VAT. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega również zbywanie przez podatników prawa użytkowania wieczystego gruntów. Zasady obowiązujące w tym zakresie często budzą wątpliwości. więcej »

  13. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usług budowlanych, gdy zleceniodawca wpłaca kaucję

  Data aktualizacji: 2010-09-06

  Zawarłem z inwestorem umowę o wykonanie robót budowlanych. Zawiera ona klauzulę, że „dla zabezpieczenia wykonania umowy Inwestor przekaże Wykonawcy, w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy, kaucję gwarancyjną”. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego. W przypadku zwłoki w wypłacie należnego wynagrodzenia za wykonane roboty zamierzam skorzystać z możliwości zatrzymania części otrzymanej kaucji gwarancyjnej jako zapłaty za nieuregulowaną fakturę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym inwestora. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy – w momencie otrzymania kaucji gwarancyjnej czy w momencie przekształcenia jej w zapłatę za zaległą fakturę? więcej »


Jesteś w wersji demonstracyjnej serwisu specjalistycznego. Treść tego dokumentu będzie dostępna po zalogowaniu.

Copyright © 2007 - 2015 Infor Ekspert Sp. z o.o.